-

Štatút súťaže LosniSi

Štatút súťaže LosniSiTento štatút upravuje pravidlá spotrebiteľskej súťaže „LosniSi“. Výňatky z tohto štatútu či skrátené pravidlá súťaže uvedené na reklamných a propagačných materiáloch majú iba informatívnu povahu a nie sú právne záväznými pravidlami tejto súťaže.

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže:

Eric SK s. r. o.,
so sídlom Družstevná 1539/11,
969 01 Banská Štiavnica,
IČO: 45 589 089,
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 29245/S (ďalej len „organizátor“).

II. Výhry v súťaži: 

1. Každý výherca vyhrá jeden pár ponožiek podľa vlastného výberu z ponuky organizátora.

III. Podmienky účasti: 

1. Účasť v súťaži je možná iba za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmto štatútom súťaže.

2. Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony s adresou trvalého pobytu na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky (ďalej len „účastník súťaže“). Osoby, ktoré nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony, sa môžu súťaže zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu. 

3. Účastník súťaže sa môže do súťaže zapojiť vyplnením (v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, podpis) registračného formulára pripraveného organizátorom (ďalej len „registračný formulár“), v rámci ktorého udelí svoj súhlas s účasťou v súťaži, s jej pravidlami a so spracovaním svojich osobných údajov na účel účasti v súťaži. Vyplnený registračný formulár musí byť odovzdaný na miestach a spôsobom určených organizátorom alebo ním určenými osobami. Za správnosť údajov vyplnených v registračnom formulári zodpovedá účastník súťaže. Registračný formulár vyplnený účastníkom súťaže bude registrovaný vždy len pre najbližšie kolo súťaže.  

4. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť o pravosti a platnosti všetkých údajov v registračnom formulári. Registrácia účastníka súťaže musí byť platná́ v čase, keď sa stane výhercom.

5. Účastník súťaže sa nemôže do toho istého kola súťaže zapojiť opakovane. 

6. Každý́ účastník súťaže sa môže stať výhercom výhry viackrát v rámci celej súťaže. 

7. Účastník súťaže je oprávnený pri vyplnení registračného formulára udeliť súhlas so spracovaním svojich osobných údajov organizátorom na účely priameho marketingu na dobu 5 rokov od jeho udelenia. Udelenie súhlasu so zasielaním reklamného newsletteru organizátora v rámci registračného formulára nie je povinné. Udelenie ani neudelenie predmetného súhlasu nebude mať za následok zvýhodnenie alebo k znevýhodnenie účastníka súťaže pri žrebovaní výhercu.

8. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá. O vylúčení účastníka súťaže zo súťaže s konečnou platnosťou rozhoduje organizátor.

9. Ak sa výhercom stane fyzická osoba, ktorá nie je plne spôsobilá na právne úkony, na požiadanie poskytne organizátorovi písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži, v opačnom prípade stráca nárok na výhru.

10. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora a ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, výhra sa jej neodovzdá.

IV. Termín konania súťaže a súťažné kolá:

1. Súťaž sa bude konať v termíne od 1. 8. 2019 do 31. 12. 2020, pričom bude rozdelená do mesačných súťažných kôl, ktoré prebehnú v nasledovných termínoch:

 • 1. 8. - 31. 8. 2019
 • 1. 9. - 30. 9. 2019
 • 1. 10. - 31. 10. 2019
 • 1. 11. - 30. 11. 2019
 • 1. 12. - 31. 12. 2019
 • 1. 1. - 31. 1. 2020
 • 1. 2. - 29. 2. 2020
 • 1. 3. - 31. 3. 2020
 • 1. 4. - 30. 4. 2020
 • 1. 5. - 31. 5. 2020
 • 1. 6. - 30. 6. 2020
 • 1. 7. - 30. 7. 2020
 • 1. 8. - 31. 8. 2020
 • 1. 9. - 30. 9. 2020
 • 1. 10. - 31. 10. 2020
 • 1. 11. - 30. 11. 2020
 • 1. 12. - 31. 12. 2020

V. Žrebovanie výhercov: 

1. V každom súťažnom kole budú vyžrebovaní 3 výhercovia z každého predajného miesta Fusakle (pop-storu alebo showroomu v obchodných centrách), a to spomedzi všetkých platných registračných formulárov registrovaných pre dané súťažné kolo odovzdaných na danom predajnom mieste. Výhercovia v príslušnom súťažnom kole budú vyžrebovaní náhodným výberom vždy do 7 dní po skončení daného súťažného kola. 

VI. Informovanie výhercov: 

1. Organizátor informuje výhercu o výhre prostredníctvom svojej stránky na Facebooku (uvedením jeho krstného mena a prvého písmena priezviska). O výhre a spôsobe jej vyzdvihnutia ho informuje taktiež i zaslaním e-mailu na adresu, ktorú výherca uviedol v ním vyplnenom registračnom formulári. 

2. Za správnosť kontaktných údajov, ktoré výherca v registračnom formulári uviedol, organizátor nezodpovedá. 

3. Organizátor nezodpovedá za nedoručenie, príp. za omeškanie pri doručení výhry z dôvodov spočívajúcich na strane výhercu.

VII. Ochrana osobných údajov 

1. Organizátor ako prevádzkovateľ zhromažďuje, spracúva a využíva osobné údaje účastníkov súťaže, a to za účelom za účelom organizácie  tejto súťaže, čo zahŕňa najmä, nie však výlučne, identifikáciu účastníkov súťaže, zaradenie do databázy účastníkov súťaže v tejto súťaži, organizáciu a vyhodnotenie súťaže, komunikáciu s účastníkmi súťaže, odovzdanie výhier výhercom, vyhlásenie výhercov, ochrany práv a právom chránených záujmov organizátora tejto súťaže, ako aj ostatných účastníkov súťaže, v rozsahu priezvisko, meno, e-mail a vek (u výhercov i korešpondenčná adresa). 

2. Osobné údaje účastníkov súťaže budú vymazané najneskôr po ukončení súťaže. V prípade, ak účastníci súťaže udelili organizátorovi súhlas na spracovávania ich osobných údajov za účelom priameho marketingu, ich osobné údaje budú spracovávané na tento účel aj po ukončení súťaže. 

3. Podľa platných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov a GDPR môže účastník súťaže svojsúhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. V tomto prípade budú osobné údaje bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť v súťaži však bude v tomto prípade vylúčená. Požiadavku na vymazanie osobných údajov je možné poslať na  e-mailovú adresu: info@fusakle.sk alebo písomne poštou na adresu organizátora. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

4. Bližšie podmienky ochrany osobných údajov sú dostupné na internetovej stránke organizátora: https://www.fusakle.sk/spracovanie-osobnych-udajov. 

VIII. Všeobecné podmienky

1. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súťaže svoj súhlas s pravidlami súťaže uvedenými v tomto štatúte a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. 

2. Vyobrazenie výhier na komunikačných a propagačných materiáloch organizátora (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusí zodpovedať skutočnej podobe výhier.

3. Výherca nemôže požadovať inú výhru, než tú, ktorá vyplýva z tohto štatútu, najmä sa nemôže domáhať peňažného plnenia. Výherca nie je oprávnený vymáhať výhru súdnou cestou. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou.

4. Nakoľko hodnota výhry nedosahuje sumu 350,- EUR, výhra je oslobodená od dane z príjmu a výherca nie je povinný z nej odviesť odvod na zdravotné poistenie. Predmetná informácia vychádza zo stavu legislatívy ku dňu zverejnenia tohto štatútu. Je zodpovednosťou konkrétneho výhercu, aby sa oboznámil s aktuálnym znením relevantných právnych predpisov, a aby si následne splnil všetky daňové a odvodové povinnosti súvisiace s výhrou. 

5. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním súťaže, najmä si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. 

6. Organzátor je oprávnený kedykoľvek a bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže. 

7. Organizátor v žiadnym spôsobom nezodpovedá za priame alebo nepriame škody, ktoré by účastníkovi súťaže mohli vzniknúť z účasti na súťaži.

8. Pokiaľ sú niektoré ustanovenia tohto štatútu neplatné alebo neúčinné, prípadne stratia platnosť alebo účinnosť, platnosť ostatných ustanovení tohto štatútu zostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takými ustanoveniami, ktoré najviac zodpovedajú zmyslu pôvodných neplatných alebo neúčinných ustanovení.

9. Tieto pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú k dispozícii na webovej stránke organizátora www.fusakle.sk/losnisi, a zároveň sú uložené v písomnej podobe v jeho sídle.

V Banskej Štiavnici, dňa 1. 8. 2019