LosniSi | Fusakle
Akcia Tričko + ponožky ZADARMO → Použi kód LADINAMTO
LosniSi

Štatút súťaže LosniSi

Tento štatút upravuje pravidlá spotrebiteľskej súťaže „LosniSi“ určenej pre nových odberateľov newslettra spoločnosti Eric SK s.r.o. Výňatky z tohto štatútu či skrátené pravidlá súťaže uvedené na reklamných a propagačných materiáloch majú iba informatívnu povahu a nie sú právne záväznými pravidlami tejto súťaže.

I. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

Eric SK s. r. o., so sídlom Drobného 27, 841 01 Bratislava, IČO: 45 589 089, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 29245/S (ďalej len „organizátor“).

II. Výhry v súťaži

Každý výherca vyhrá jeden pár ponožiek podľa vlastného výberu z dostupnej ponuky organizátora.

III. Účel súťaže

Zvýšiť dosah marketingových kampaní organizátora najmä zvýšením počtu odberateľov marketingových oznamov (newslettrov) organizátora.

IV. Podmienky účasti

1. Účasť v súťaži je možná iba za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmto štatútom súťaže.

2. Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony s adresou trvalého pobytu na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky (ďalej len „účastník súťaže“). Osoby, ktoré nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony sa môžu súťaže zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu.

3. Podmienky súťaže: Do súťaže je platne zaradený len ten účastník, ktorý splní všetky tieto podmienky:

  • za trvania súťaže v predajni alebo na predajnom mieste organizátora uvedie, že si želá zapojiť sa do súťaže a poskytne organizátorovi svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email a telefonický kontakt do registračného formulára na účely súvisiace so súťažou, vrátane zaslania linku na prihlásenie na odber marketingových oznamov; a
  • udelí nový súhlas na zasielanie marketingových oznamov na poskytnuté kontaktné údaje, čím sa zaradí sa medzi nových odberateľov marketingových oznamov organizátora v konkrétnom mesiaci. Súhlas poskytne tým, že na doručenom linku potvrdí znenie súhlasu so zasielaním marketingových oznamov na jeho kontaktné údaje a
  • bude zaradený v zozname odberateľov newslettra ešte aj v čase žrebovania výhercov.

4. Organizátor si vyhradzuje právo preveriť pravdivosť a platnosť údajov v registračnom formulári. Za správnosť údajov vyplnených v registračnom formulári zodpovedá účastník súťaže.

5. Súťaž je určená pre nových odberateľov newslettra, účastník súťaže sa preto nemôže do súťaže zapojiť opakovane s rovnakými kontaktnými údajmi a súťaž nie je určená pre už registovaných odberateľov newslettra organizátora.

6. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá. O vylúčení účastníka súťaže zo súťaže s konečnou platnosťou rozhoduje organizátor.

7. Ak sa výhercom stane fyzická osoba, ktorá nie je plne spôsobilá na právne úkony, na požiadanie poskytne organizátorovi písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži, v opačnom prípade stráca nárok na výhru.

8. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora a ich blízke osoby v zmysle ustanovenia §116 Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, výhra sa jej neodovzdá.

V. Termín konania súťaže a jednotlivé kolá

Súťaž sa bude konať v termíne od 1.1.2024 do 31.12.2024 a prebehne v 12 kolách. Každé kolo trvá jeden (1) kalendárny mesiac. Po skončení kalendárneho mesiaca prebehne žrebovanie zo všetkých účastníkov súťaže, ktorí splnili podmienky súťaže za ukončený kalendárny mesiac (1 kolo súťaže).

VI. Žrebovanie výhercov

Do 7 dní po skončení kalendárneho mesiaca (kola) súťaže budú vyžrebovaní traja (3) výhercovia z každého predajného miesta Fusakle zapojeného do súťaže (pop-up storu alebo showroomu v obchodných centrách), a to spomedzi všetkých plat ných registračných formulárov registrovaných na danom predajnom mieste. Výhercovia v príslušnom súťažnom kole budú vyžrebovaní náhodným výberom.

VII. Informovanie výhercov

1. Organizátor informuje výhercu o výhre prostredníctvom emailu na adresu, ktorú výherca uviedol v ním vyplnenom registračnom formulári. Organizátor môže informovať ovýhercoch aj prostredníctvom účtu organizátora na ktorejkoľvek sociálnej sieti s uvedením iniciálok a miesta registrácie alebo miesta bydliska výhercu.

2. Za správnosť kontaktných údajov, ktoré výherca v registračnom formulári uviedol, organizátor nezodpovedá.

3. Organizátor nezodpovedá za nedoručenie, príp. za omeškanie pri doručení výhry z dôvodov spočívajúcich na strane výhercu.

VIII. Ochrana osobných údajov

1. Podmienkou účasti v súťaži je udelenie súhlasu na odosielanie newslettrov v znení odoslanom účastníkovi, v ktorom sú uvedené aj podrobné informácie o podmienkach a rozsahu udeleného súhlasu a ďalších podmienkach spracúvania osobných údajov.

2. Organizátor spracúva osobné údaje účastníkov súťaže na účely súťaže, jej administrácie, žrebovania a upovedomenia výhercu a odoslania ceny.

3. Podrobné informácie pre dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov sú prílohou 1 týchto pravidiel a sú zverejnené aj na webovej stránke www.fusakle.sk/sekcia/losnisi

IX. Všeobecné podmienky

1. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súťaže svoj súhlas s pravidlami súťaže uvedenými v tomto štatúte a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

2. Vyobrazenie výhier na komunikačných a propagačných materiáloch organizátora (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusí zodpovedať skutočnej podobe výhier.

3. Výherca nemôže požadovať inú výhru, než tú, ktorá vyplýva z tohto štatútu, najmä sa nemôže domáhať peňažného plnenia. Výherca nie je oprávnený vymáhať výhru súdnou cestou. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou.

4. Nakoľko hodnota výhry nedosahuje sumu 350,- EUR, výhra je oslobodená od dane z príjmu a výherca nie je povinný z nej odviesť odvody na zdravotné poistenie. Predmetná informácia vychádza zo stavu právnych predpisov ku dňu zverejnenia tohto štatútu. Je zodpovednosťou konkrétneho výhercu, aby sa oboznámil s aktuálnym znením právnych predpisov, a aby si následne splnil všetky daňové a odvodové povinnosti súvisiace s výhrou.

5. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním súťaže, najmä si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov.

6. Organizátor je oprávnený kedykoľvek a bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže.

7. Organizátor nezodpovedá za priame alebo nepriame škody, ktoré by účastníkovi súťaže mohli vzniknúť z účasti na súťaži.

8. Pokiaľ sú niektoré ustanovenia tohto štatútu neplatné alebo neúčinné, prípadne stratia platnosť alebo účinnosť, platnosť ostatných ustanovení tohto štatútu zostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takými ustanoveniami, ktoré najviac zodpovedajú zmyslu pôvodných neplatných alebo neúčinných ustanovení.

9. Tieto pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú k dispozícii na webovej stránke organizátora www.fusakle.sk/losnisi, a zároveň sú uložené v písomnej podobe v jeho sídle.

V Bratislave dňa 1.1.2024

Eric SK s.r.o.
Andrej Bartalos, konateľ