Prehlásenie o GDPR | Fusakle
Akcia Tričko + ponožky ZADARMO → Použi kód LADINAMTO
Informácia pre dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov pri priamom marketingu

Prehlásenie o GDPRProsíme Vás, aby ste sa pri udelení súhlasu so zasielaním newslettra a ponúk oboznámili s touto informáciou o spracúvaní Vašich osobných údajov podľa čl. 12-14 Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie“).

Kto sme a kde nás nájdete?

Vaše osobné údaje prostredníctvom spracúva spoločnosť ERIC SK s.r.o., so sídlom Drobného 27, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 589 089 (ďalej ako „my“ alebo „prevádzkovateľ“). Ak máte otázky, týkajúce sa spracúvania osobných údajov alebo nás chcete kontaktovať na uplatnenie Vašich práv, môžete nám info@fusakle.sk

Aké údaje spracúvame, právny základ, účely a doby spracúvania

Na účely priameho marketingu formou zasielania newslettra a adresných ponúk a oznamov spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a emailová adresa. Právnym základom na ich spracúvanie je súhlas, a to po dobu do odvolania udeleného súhlasu. Právnym základom môže byť oprávnený záujem prevádzkovateľa na zasielaní elektronických oznamov osobám, ktorí si zakúpili podobný tovar prevádzkovateľa v súlade s čl. 47 Preambuly Nariadenia a § 62 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách po dobu 5 rokov, najdlhšie však do uplatnenia prípadnej námietky dotknutej osoby proti priamemu marketingu. Ak si počas spracúvania osobných údajov uplatníte niektoré z práv dotknutej osoby, môžeme osobné údaje spracúvať aj na účely splnenia zákonnej povinnosti vybavenia žiadosti v zmysle Nariadenia a na účely oprávneného záujmu prevádzkovateľa uplatňovania, preukazovania a obhajovania právnych nárokov, po dobu najviac 4 rokov od zániku iného právneho základu spracúvania osobných údajov.

Kategórie sprostredkovateľov či iných príjemcov údajov

Pri zasielaní newslettrov a oznamov používame týchto sprostredkovateľov, ktorým môžu byť poskytnuté Vaše osobné údaje:
- MailChimp / The Rocket Science Group LLC (zasielanie newsletterov)
Na účely uplatňovania, preukazovania a obhajovania právnych nárokov môžeme osobné údaje poskytovať aj právnym prípadne daňovým poradcom, ktorými sú spravidla právnické alebo fyzické osoby s odbornou spôsobilosťou v danej oblasti a so sídlom v Slovenskej republike. Ďalšími príjemcami osobných údajov môžu byť orgány verejnej správy v prípade zákonnej povinnosti poskytnutia informácie alebo v prípade oprávneného záujmu uplatňovania, preukazovania a obhajovania právnych nárokov prevádzkovateľa.

Odvolanie súhlasu

Ak údaje spracúvame na právnom základe súhlasu, takýto súhlas možno odvolať kedykoľvek zaslaním emailu na adresu info@fusakle.sk v znení: „Odvolávam súhlas na zasielanie newslettra“ s uvedením mena, priezviska a emailovej adresy alebo listom s rovnakým textom zaslaným na adresu prevádzkovateľa. Za odvolanie súhlasu s príslušnými účinkami sa považuje aj stlačenie tlačidla „unsubscribe“ v ktoromkoľvek newslettri a odhlásenie sa z odberu noviniek. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním.

Námietka

Ak údaje spracúvame na právnom základe oprávneného záujmu, máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu týchto osobných údajov. Námietku si môžete uplatniť emailom na adrese info@fusakle.sk alebo oznámením zaslaným poštou na adresu Spoločnosti. Odhlásenie sa zo zasielania newslettra formou kliknutia na „unsubsribe“ alebo „odhlásiť“ v ktoromkoľvek emaile sa tiež považuje za uplatnenie námietky podľa čl. 21 ods. 2 Nariadenia v prípade, ak je právnym základom spracúvania oprávnený záujem.

Ďalšie Vaše práva

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a na ich kópiu. Ak sú údaje nesprávne, máte právo na ich opravu. Ak sú neúplné, máte právo ich doplniť. Máte právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených predpismi, napríklad do ich opravy alebo počas konania o námietke. Máte právo na výmaz údajov, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi. Práva si môžete uplatniť emailom na info@fusakle.sk alebo oznámením zaslaným poštou na adresu Spoločnosti. Pri uplatnení práv sme oprávnení overiť Vašu totožnosť. Ak nebudete spokojní s tým, ako sme reagovali na uplatnenie Vašich práv alebo ak si myslíte, že Vaše údaje spracúvame v rozpore s predpismi máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.